Fredrikstad Fjernvarme / Om oss / Historikk
Historikk
1998.  Prosjektet Fredrikstad Fjernvarme ble initiert av FREVAR KF og Fredrikstad Energi AS.
1998.  Et pilotprosjekt/analyse ble avsluttet i november.
1999.  Søknad om konsesjon ble sendt i juni.
2000.  FFAS ble etablert den 28. februar.
2000.  Konsesjon ble gitt den 29. februar.
2002.  Byggingen av den første ”fjernvarmeøya” startet den 2. april
2003.  Det var ingen ansatte i selskapet før Per Bolstad ble ansatt som daglig leder den 1.november. Bolstad hadde vært innleid som daglig leder på deltid fra sommeren 2000.
2006.  Kryssing av Glomma fra Bellevue til Prestelandet.
2006.  Gågata ferdigbygget.
2006.  Sentrum ferdig utbygget fram til Glade Hjørne i løpet av sommeren
2007.  Oppstart av fjernvarme og fjernkjøling på Nye Fredrikstad Stadion på våren.
2007.  Trase frem til forbrenningsanleggene på Øra ferdig bygget.
2008.  Hovednettet kobles til forbrenningsanleggene på Øra, og energigjenvinning fra forbrenning av avfall er etter dette hovedkilden i fjernvarmenettet.
2008.  Vesterelva, fra sentrum til Værste-området, krysset med en styrt boring. Derved ble alle kundene på Værste-området knyttet til hovednettet for fjernvarme.
2009.  Konsesjonsområdet for fjernvarme utvidet ved at området Trara til Valle på vestsiden av Glomma ble innlemmet i konsesjonsområdet for utbygging av fjernvarme.
2010.  Selskapet fikk sin andre ansatte da Jan Erik Tonby startet i selskapet den 1.april. Tonby hadde vært innleid som byggeleder helt fra 2002.
2010.  Bygging av en 2,7 km DN 350 overføringsledning fra Østsiden eldresenter til Huseby. Derved ble mange nye og gamle kunder knyttet til hovednettet.
2011.  Utvidelser av fjernvarmenettet på Værste, Østsiden og Øra. Bygging av stikkledning til det nye boligområdet på Spinneritomta.
2012.  Utbygging av fjernvarme i Stabburveien, Verkstedveien på Kråkerøy og Cicignonområdet i sentrum.
2012.  Installasjon av en 8 MW LNG-kjele på Stabburet fabrikker. Denne forsyner både Stabburet fabrikker og øvrige kunder i området med fjernvarme.
2013.  Selskapet fikk sin tredje ansatte da Stein Erik Hundstad ble ansatt den 1.februar. Hundstad var tidligere delvis innleid som konsulent med spesielt ansvar for kundesentraler.
2013.  Oppstart av utbygging av fjernvarme til Glemmen Gård Næringspark og Dikeveien.
2014.  Sluttføring av utbyggingen til Glemmen Gård Næringspark og Dikeveien/Svaneveien/Seljeveien. To midlertidige produksjonscontainere kan derved settes ut av drift.
2014.  Legging av fjernvarme i ny kulvert i Bryggeriveien i sentrum.
2014.  Bygging av trase i Bryggeriveien frem til krysset med Apenes gate.