Fredrikstad Fjernvarme / Om oss / Historikk
Historikk
1998. Prosjektet Fredrikstad Fjernvarme ble initiert av FREVAR KF og Fredrikstad Energi AS.
1998. Et pilotprosjekt/analyse ble avsluttet i november.
1999. Søknad om konsesjon ble sendt i juni.
2000. FFAS ble etablert den 28. februar.
2000. Konsesjon ble gitt den 29. februar.
2002. Byggingen av den første ”fjernvarmeøya” startet den 2. april
2003. Det var ingen ansatte i selskapet før Per Bolstad ble ansatt som daglig leder den 1.november. Bolstad hadde vært innleid som daglig leder på deltid fra sommeren 2000.
2006. Kryssing av Glomma fra Bellevue til Prestelandet.
2006. Gågata ferdigbygget.
2006. Sentrum ferdig utbygget fram til Glade Hjørne i løpet av sommeren
2007. Oppstart av fjernvarme og fjernkjøling på Nye Fredrikstad Stadion på våren.
2007. Trase frem til forbrenningsanleggene på Øra ferdig bygget.
2008. Hovednettet kobles til forbrenningsanleggene på Øra, og energigjenvinning fra forbrenning av avfall er etter dette hovedkilden i fjernvarmenettet.
2008. Vesterelva, fra sentrum til Værste-området, krysset med en styrt boring. Derved ble alle kundene på Værste-området knyttet til hovednettet for fjernvarme.
2009. Konsesjonsområdet for fjernvarme utvidet ved at området Trara til Valle på vestsiden av Glomma ble innlemmet i konsesjonsområdet for utbygging av fjernvarme.
2010. Selskapet fikk sin andre ansatte da Jan Erik Tonby startet i selskapet den 1.april. Tonby hadde vært innleid som byggeleder helt fra 2002.
2010. Bygging av en 2,7 km DN 350 overføringsledning fra Østsiden eldresenter til Huseby. Derved ble mange nye og gamle kunder knyttet til hovednettet.
2011. Utvidelser av fjernvarmenettet på Værste, Østsiden og Øra. Bygging av stikkledning til det nye boligområdet på Spinneritomta.
2012. Utbygging av fjernvarme i Stabburveien, Verkstedveien på Kråkerøy og Cicignonområdet i sentrum.
2012. Installasjon av en 8 MW LNG-kjele på Stabburet fabrikker. Denne forsyner både Stabburet fabrikker og øvrige kunder i området med fjernvarme.
2013. Selskapet fikk sin tredje ansatte da Stein Erik Hundstad ble ansatt den 1.februar. Hundstad var tidligere delvis innleid som konsulent med spesielt ansvar for kundesentraler.
2013. Oppstart av utbygging av fjernvarme til Glemmen Gård Næringspark og Dikeveien.
2014. Sluttføring av utbyggingen til Glemmen Gård Næringspark og Dikeveien/Svaneveien/Seljeveien. To midlertidige produksjonscontainere kan derved settes ut av drift.
2014. Legging av fjernvarme i ny kulvert i Bryggeriveien i sentrum.
2014. 

Bygging av trase i Bryggeriveien frem til krysset med Apenes gate.

2015. Sluttføring av utbyggingen i Bryggeriveien/Løkkegata/ Apenes gate. Mindre utbygginger på Øra og på Trara, totalt 10 nye kunder tilknyttet fjernvarmen. startet utbyggingen av traséen fra Sagabakken skole på østsiden av Glomma til Glemmen Gård Næringspark på vestsiden av Glomma. Startet opp et pilotprosjekt for etablering av fiberkommunikasjon til samtlige kunde- og produksjonssentraler for både fjernvarme og fjernkjøling. 
2016.Sluttføringen av hovedtrasé fra Sagabakken skole til Glemmen Gård Næringspark. Dette prosjektet medførte også en styrt boring under Glomma. Mindre utbygginger på Øra, i Dikeveien, i sentrum og på Gamle Fredrikstad Stadion. Totalt 10 nye kunder tilknyttet fjernvarmen. Oppstart med utrulling av fiberkabler til alle kundesentraler.
2017.Det er ikke bygget ut nye deler på hovednett i 2017. Det har blitt bygget en del kortere stikkledninger knyttet til tilknytningen av nye kunder. I løpet av året ble det tilknyttet ytterligere 12 nye kunder til fjernvarmenettet. Fibernettet, for kommunikasjon med kundesentraler og varmemengdemålere, var ferdig etablert.
2018. Den viktigste utbyggingen i 2018 ble gjort i Dikeveien. Samtidig som Dikeveien nord ble knyttet til hovednettet, ble også Østfoldhallene knyttet til leveransen av fjernvarme. Det ble tilknyttet totalt 16 nye kunder, til fjernvarmenettet, i løpet av året.
2019.Det ble bygget ut ca. 1000 meter med nytt hovednett fra Farmannsgate til Gamle Fredrikstad Stadion. Dette medførte at kunder på Holmen, Seiersten og Gamle Fredrikstad Stadion, som tidligere ble forsynt med energi fra el-/oljekjeler, ble tilknyttet hovednettet for levering av fjernvarme. Videre ble det bygget en lang stikkledning til Borg Havns nye lager hvor Borregaard lagrer ligning. Det har blitt bygget mange kortere stikkledninger for å knytte til nye kunder. Totalt ble det tilknyttet 17 nye kunder, til fjernvarmenettet, i løpet av året.