Fredrikstad Fjernvarme / Fjernvarme / Tilknytningsplikt til fjernvarme
Tilknytningsplikt til fjernvarme

Konsesjon og tilknytningsplikt
Fredrikstad Fjernvarme har av NVE  (Norges vassdrags-og energidirektorat) fått konsesjon for å bygge ut og drifte et fjernvarmenett i Fredrikstad. Når et fjernvarmeselskap har konsesjon for utbygging av fjernvarme, kan kommunen med hjemmel i PBL (Plan-og bygningsloven) vedta tilknytningsplikt til fjernvarme. Dette har Fredrikstad kommune gjort for nye bygg/tilbygg på over 1 000 m2. Tilknytningsplikten gjelder for anlegg til romoppvarming, oppvarming via ventilasjonsanlegg og til oppvarming av tappevann. For mer informasjon henvises det til TEK 17. 
 

Hvorfor tilknytningsplikt?
Utbygging av fjernvarme er et viktig miljøtiltak i Fredrikstad.  Bruk av fjernvarme til oppvarming, reduserer også forbruket av strøm og gir en reduksjon av utslipp av CO2 fra fossile brensler.  Bruk av fjernvarme reduserer også belastingen på strømnettet, noe som er spesielt viktig om vinteren og på da kaldeste dagene. 

På bakgrunn av dette, og med hjemmel i Plan- og bygningsloven, har Fredrikstad kommune vedtatt at alle nye bygg/tilbygg som er større enn 1 000 m² skal knyttes til fjernvarmenettet.